PRIVACY POLICY

BV Zuidlaren Trojans hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BV Zuidlaren Trojans houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BV Zuidlaren Trojans zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens die vermeldt staan op deze website.

Persoonsgegevens van Leden en Vrijwilligers

Persoonsgegevens van leden en vrijwilligers worden door BV Zuidlaren Trojans verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de activiteiten van BV Zuidlaren Trojans;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het overeengekomen lidmaatschap met BV Zuidlaren Trojans. Voor de bovenstaande doelstellingen kan BV Zuidlaren Trojans de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);
 • Geboortedatum (tbv contributie hoogte, teamindeling en verzekering);
 • IBAN

Indien het lid een (wettelijke) vertegenwoordiger heeft, kan BV Zuidlaren Trojans de volgende persoonsgegevens van de (wettelijke) vertegenwoordiger van u vragen:

 • Relatie: Ouder/Verzorger, Familielid, Curator en/of Begeleider;
 • Voornaam, achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);
 • IBAN

Uw persoonsgegevens worden door BV Zuidlaren Trojans opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van digitale nieuwsbrief abonnees worden door BV Zuidlaren Trojans verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het kunnen versturen van een nieuwsbrief. Voor bovenstaand doel kan BV Zuidlaren Trojans de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door BV Zuidlaren Trojans opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat men aangemeld is. Uw kunt zich ten alle tijden direct uitschrijven middels een link in de nieuwsbrief. Voor de digitale nieuwsbrief maken wij gebruik van een service van MailChimp (zie Legal Policies MailChimp).

Persoonsgegevens van Donateurs

Persoonsgegevens van donateurs (Vrienden van BV Zuidlaren Trojans) worden door BV Zuidlaren Trojans verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is een mondelinge of schriftelijke toestemming. Voor het bovenstaande doel kan BV Zuidlaren Trojans de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);
 • IBAN

Uw persoonsgegevens worden door BV Zuidlaren Trojans opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat men gezien wordt als een donateur.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Naam, adres, geboortedatum en ingang lidmaatschap van leden van BV Zuidlaren Trojans worden doorgegeven aan de Nederlandse Basketball Bond (NBB) en Sportlink ten behoeve van de o.a. daaraan gekoppelde aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Website

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Portretrecht

Leden van BV Zuidlaren Trojans die deelnemen aan wedstrijden, activiteiten en evenementen verlenen bij inschrijving toestemming aan de vereniging voor het gebruik van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke voor nieuwsvoorziening en promotionele doeleinden.
Het betreft hier foto’s, beeldmateriaal en dergelijke waar de deelnemer zichtbaar op is. Hierop is het portretrecht van kracht en bij bezwaar kan men contact opnemen met het bestuur.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens BV Zuidlaren Trojans van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze functionarisen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wijziging van het privacybeleid

BV Zuidlaren Trojans past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacy Policy worden opgenomen. BV Zuidlaren Trojans raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!